คู่มือการใช้งาน ATutor version 2.2 สำหรับครูผู้สอน

โดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคอุบลราชธานี

 
อ่านเพิ่มเติม...

คลังสื่อการสอน (DLIT Resources)

เลือกกลุ่มสาระฯ ระดับชั้น พบ DLIT วิดีโอที่ผลิตใหม่ (สั้นๆ เข้าใจง่าย ตรงหลักสูตรฯ) และสื่อประเภทต่างๆ ที่รวบรวมมาไว้ที่นี่ ได้แก่ วิดีโอ, แผนการจัดการเรียนรู้ , สื่อ Learning Object และอื่นๆ คุณครูสามารถเปิดฉาย และ/หรือ ดาวน์โหลดไว้ใช้ประกอบการสอนได้ หาสื่อการสอนที่ต้องการได้ง่ายๆ กดเลือกกลุ่มสาระฯและชั้น เพื่อกรองข้อมูลคลังสื่อการสอนที่ต้องการ
 
ข้อมูลเพิ่มเติม
 

โครงการอบรมพัฒนาเว็บไซต์สาขาวิชา

 

โดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ร่วมกับ งานสื่อการเรียนการสอน ได้จัดโครงการ อบรมบุคลากรในการพัฒนาเว็บไซต์สาขาวิชา เเละอบรมการเเต่งภาพด้วย Photoshop ในวันที่ 20-22 สิงหาคม 2559 ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์, งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ, งานสื่อการเรียนการสอน

 

 

ดร.อกนิษฐ์  คลังแสง  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคีและบรรยายพิเศษณ จังหวัดขอนแก่นโดยมีผู้บริหารสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน รวมจำนวน 140 คน ได้แก่ สถานศึกษาในโครงการเตรียมพร้อมประกันคุณภาพ APACCสถานศึกษาที่ประสงค์สมัครเข้าเป็นทวิภาคี 100% สถานศึกษาเฉลิมพระเกียรติ สถานศึกษาในเศรษฐกิจพิเศษ สถานศึกษาที่เป็นเลขานุการ อ.กรอ.อศ. และสถานศึกษา Excellence Modelเข้าร่วมประชุม

อ่านเพิ่มเติม...