โครงการอบรมพัฒนาเว็บไซต์สาขาวิชา

 

โดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ร่วมกับ งานสื่อการเรียนการสอน ได้จัดโครงการ อบรมบุคลากรในการพัฒนาเว็บไซต์สาขาวิชา เเละอบรมการเเต่งภาพด้วย Photoshop ในวันที่ 20-22 สิงหาคม 2559 ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์, งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ, งานสื่อการเรียนการสอน